Okuling Eğitim Materyalleri

20. Eğitim Şurası'nda Alınan Kararlar

05/12/2021

20. Eğitim Şurası'nda Alınan Kararlar

20. Millî Eğitim Şûrası tamamlandı. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında
toplanan Millî Eğitim Şûrası Genel Kurulu'nda, özel ihtisas komisyonlarında görüşülen
124 madde ile genel kurula sunulan 4 yeni öneri oylandı. Söz konusu 128 madde tavsiye
kararına dönüştü.

Millî eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanan 20. Millî
Eğitim Şûrası çalışmalarını tamamladı.
20. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulunda oylanarak kabul edilen maddeler şöyle:


1. Beş yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100'e ulaştırılması için gerekli fiziki, beşeri
ve mali imkanlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkanları artırılmalıdır.
Daha erken yaşlarda 0-3 yaş bütüncül, kapsayıcı ve entegre bir yaklaşımla erken çocukluk
eğitimine ve bakım hizmetlerine erişim sağlanması için çalışmalar yapılmalıdır.

2. Okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu okul öncesi
öğretmenler istihdam edilmelidir. Okul öncesi öğretmenlerin yanı sıra öğrenci sayısına
bakılmaksızın okul psikolojik danışmanı, çocuk gelişim uzmanları, destek eğitim, personeli,
usta öğretici, güvenlik görevlisi, yardımcı hizmetli istihdam edilmelidir.
 

3. Dezavantajlı bölgeler ve gruplara yönelik okul öncesi eğitime erişimi kolaylaştırmak için
bölge ve ailelerin ihtiyaçlarına yönelik farklı modeller, gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf,
taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi, taşımalı eğitim, ev temelli eğitim, toplum temelli erken
müdahale modeli, mobil ana okulu vb. kendi standartları geliştirilerek kullanılmalıdır.
 

4. Okul öncesi eğitime kazandırılabilecek mekanların okul binası, sağlık merkezleri, belediye
binaları vb. kurum binaları olması durumunda taşımalı eğitim yerine yerinde eğitim öncelikli
olarak değerlendirilmelidir.

5. Hayırseverlerden gelecek desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi
teşvik edilmelidir.

6. Belediyelerin kaynakları oranında öncelikle okul öncesi eğitim kurumları olmak üzere tüm
eğitim kurumlarının yapım, onarım, bakım ve temizlik gibi ihtiyaçlarının giderilmesine ve
okul öncesi eğitimde erişimi kolay arsa tahsisine yönelik katkıların artırılması sağlanmalıdır.
 

7. Coğrafi, bölgesel ve sosyoekonomik düzey dikkate alınarak okul öncesi eğitimin önemine
ve eğitime erişim fırsatlarına ilişkin farkındalık çalışmaları, kamu spotu vb. artırılmalıdır ve
bu konuda aileyi bilgilendirici materyaller oluşturularak aile desteklenmelidir.

8. İşletmeler, kamu kurumları ve özel kurumlarda kreş, yuva gibi kurumların Milli Eğitim
Bakanlığının belirlediği standartlara göre açılması, izlenmesi ve denetlenmesi sağlanmalıdır.

9. Okul öncesi eğitimde okul-aile iş birliği modelinin geliştirip uygulanması, ailelerin
desteklenmesi ve aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

10. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasında nicelik ve nitelik birlikte düşünülmelidir. Bu
kapsamda okul öncesi eğitimi kurumlarının eğitim materyalleri, program, sınıf içi, sınıf dışı
ortam ve personele ilişkin kalite standartları güncellenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.

11. 37-78 aylık özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öncelikle kaynaştırma ve bütünleştirme
yoluyla eğitime katılımları sağlanmalı ve bununla ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır.

12. Özel eğitimin önemine ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişim hakkına
ilişkin toplumsal farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılmalı ve ayrımcılık yasağı ihlallerine
karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

13. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için öncelikle destek eğitim odaları olmak üzere tüm
eğitim ortamında sunulan hizmetler evrensel tasarım ilkeleri dikkate alarak geliştirilmeli ve
materyal açısından da zenginleştirilmelidir. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim
hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin öğretim ihtiyaçlarına uygun destek hizmetleri
geliştirilme ve bu hedef doğrultusunda özel eğitim servisleri oluşturulmalıdır.

14. Bedensel engelli öğrencilerin ihtiyacına uygun olarak düzenlenmiş servis araçları ve
uygun personelle taşıma hizmeti sağlanmalıdır.

15. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak için uygun hizmet
alanlarında alternatif destek modelleri, gezici RAM, teknoloji ürünleri vb.
yaygınlaştırılmalıdır.

16. Kronik rahatsızlığı ve süreğen hastalığı olan öğrenciler için uzaktan canlı dersleri de
içerecek harmanlanmış eğitim modelleri geliştirilmelidir.

17. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören tüm özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler
için ihtiyaç halinde destek eğitim personeli ve/veya kolaylaştırıcı kişi görevlendirilmesine
yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

18. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişiminin desteklenmesi ve milli, manevi, ahlaki,
insani ve kültürel değerlerin kazandırılması için kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,sivil toplum örgütleri ve özel sektörle sürdürülebilir ilişkiler sağlanarak projeler geliştirilmeli,
sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler vb. etkinlikler artırılmalıdır.

19. Tüm eğitim kademelerinde ve sınıf seviyelerinde rehberlik hizmetleri güçlendirilmelidir.
Bu bağlamda tüm kademelerde her okul için en az bir rehber öğretmen/psikolojik danışman
formu oluşturulmalı ve her sınıf düzeyinde haftalık ders çizelgelerinde sınıf rehberlik dersine
yer verilmelidir. Bu hizmetlere yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları artırılmalıdır.

20. Aile, okul yönetimi, öğretmen, rehber öğretmen/psikolojik danışman ve diğer uzmanların,
okul ve/veya aile talebi doğrultusunda iş birliği ile tüm sınıf düzeylerindeki öğrenciler için
farklı kaynaklarda formel ve informal değerlendirme yöntemleri kullanılarak edinilen bilgiler,
e-Okul üzerindeki portfolyolara işlenmelidir.

21. Özel yetenekli öğrencilerin okul ortamında zenginleştirilmiş programlarla desteklenmesi
sağlanmalıdır.

22. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki eğitimlerinde yetenek ve becerileri dikkate
alınarak istihdama yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu doğrultuda çeşitli istihdam
modellerinin yaygınlaştırılmasına yönelik iş birlikleri geliştirilmelidir.

23. Özel yetenekli öğrencileri tanılama sürecinde yaratıcılık ve/veya üretkenlik becerileri
değerlendirme sürecine dahil edilmelidir.

24. Rehber öğretmen/psikolojik danışmanların uzaktan da psikolojik danışma ve rehberlik
hizmeti sunabilmelerine yönelik çalışmalar geliştirilmelidir.

25. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri milli kültürümüz, medeniyetimiz ve evrensel
değerler dikkate alınarak yürütülmelidir.

26. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin nüfus, ulaşım vb. kriterler dikkate alınarak
belli merkezlerde yoğunlaşmasının önüne geçilmesi sağlanmalı ve hiç kurum olmayan
yerleşim yerlerinde açılması özendirilmelidir.

27. Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik uluslararası sözleşmeler
ile uyumlu gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.

28. Çocukların eğitsel ve sosyal iletişim süreçlerinde olumsuz etkiler ve zararlı alışkanlardan
uzak tutulmasını sağlamak amacıyla oluşturulan "güvenli eğitim iletişimi" kavramının
geliştirilmesi ve bu kapsamda eğitim programları oluşturularak eğitimler verilmesi
sağlanmalıdır.

29. Çocuk Koruma Kanunu kapsamında bildirimde bulunan kamu personeli, hukuki
süreçlerde desteklenmelidir.

30. Okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanmalıdır.

31. Eğitime erişimi desteklemek amacıyla şartlı eğitim yardımlarının miktarı artırılmalıdır.

32. Ailelerin eğitim öğretim sürecine etkin katılımını ve iş birliğini sağlamak için aile
eğitimlerine daha fazla yer verilmeli ve farklı uygulamalar, TV programları, dijital yayınlar,
mobil uygulamalar vb. geliştirilmelidir.

33. İhtiyacı olan öğrencilere araç, gereç ve teknik bakım, onarım desteği sağlanmalıdır.

34. Derslik yapımında ve planlamasında kentsel ve kırsal yerleşim sistemlerindeki hareketlilik
ve nüfus projeksiyonu dikkate alınmalıdır. Ayrıca şehir imar planları, kentsel dönüşüm ve
toplu konut planlamalarında öncelikle okul öncesi eğitim ve ilkokul olmak üzere eğitim
kurumları tesis edilmelidir.

35. Yüz yüze eğitime ve öğretime engel olacak hallerde, salgın hastalıklar, afet durumu,
süreğen hastalık durumu ve benzeri eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam etmesi için
uzaktan eğitim, dijital altyapı ve alternatif erişim imkanlarını artıracak tedbirler alınmalıdır.

36. Erişilebilirliği sağlamak amacıyla eğitim kurumları evrensel tasarım ilkelerine uygun hale
getirilmelidir.

37. Tüm eğitim kademelerinde, coğrafyaya uygun, eğitimi destekleyici oyun alanı ile okul
bahçeleri oluşturulmalıdır. Fiziksel aktiviteyi artırmak amacıyla tüm çocukları kapsayıcı spor
alanları oluşturulmalı ve bu alanda kullanılacak malzemeler sağlanmalıdır.

38. Öğrencilerin öğrenme yaşantılarının zenginleştirilmesi için okul dışı öğrenme
imkanlarının oluşturulması ve desteklenmesi sağlanmalıdır.

39. Öğrencilere okuma kültürü kazandırmak için tüm paydaşları kapsayan çalışmalar
yapılmalıdır. Bu kapsamda okul ve kütüphane iş birlikleri artırılmalıdır.

40. Eğitim öğretim hizmetlerinin daha etkili sürdürülebilmesi için her okulun ihtiyaçlarının
karşılanmasında dezavantajlı okullar öncelenerek, okula özgü esnek bütçe sağlanmalıdır.

41. Dezavantajlı bölgeler başta olmak üzere tüm okullarda fiziki kapasite, donatım
malzemeleri, eğitim materyalleri, spor tesisleri, kütüphane, dijital içerikler ve benzeri
iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

42. Risk altındaki ve dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimi ve devamını sağlamaya yönelik
teknik ve yapısal düzenlemeler iyileştirilmelidir. Çocuk işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği,
göçmenlik gibi nedenlerle yaşanan devamsızlık ve okul terki sorunlarının çözümüne yönelik
ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğiyle tedbirler geliştirilmelidir.

43. Tüm öğrencilere ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar ve tamamlayıcı materyaller
ücretsiz verilmelidir.

44. Tüm öğrencilerin akademik performansları periyodik takip edilmelidir. Dezavantajlı
bölgeler başta olmak üzere ihtiyacı olan tüm öğrencilerin destekleyici/tamamlayıcı eğitim
hizmetlerinden yararlanması sağlanmalıdır.

45. İl ve ilçe merkezlerinde spor salonu, yüzme havuzu, laboratuvar ve kütüphaneler gibi
alanların kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

46. Öğrencileri bilim ve teknoloji ile deneyim yoluyla tanıştırmak, ilgi alanlarını
çeşitlendirmek, bilimsel bakış açısı kazandırmak amacıyla bölgesel ve yerel bilim ve doğa
merkezleri yaygınlaştırılmalı ve ilgili deneyim programları geliştirilerek uygulanmalıdır.
47. Kırsal alandaki çocuklar başta olmak üzere öğrencilerin kültürel gelişimleri için tiyatro,
sergi, müze gezisi ve benzeri kültürel faaliyetler kapsamında etkinlikler yapılmalı, gezici
tiyatro, sergi vb. ücretsiz olarak düzenlenmelidir.
48. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına giriş koşulları daha çok öğrenciyi
kapsayacak şekilde genişletilmeli ve burs verilen öğrenci sayısı artırılmalıdır.
49. Eğitim kurumlarına uzman kütüphaneci, sağlık personeli (hemşire), teknik eleman,
temizlik ve güvenlik personeli istihdam edilmelidir.
50. Ortaokullarda seçmeli ders uygulaması yeniden yapılandırılarak daha işlevsel hale
getirilmelidir.
51. Teknolojinin eğitime entegrasyonunun sağlanması için iyi örnekler ve uygulamaların
paylaşıldığı öğretmen kılavuz kitapları hazırlanmalı ve çevrim içi içerikler göz önünde
bulundurularak çeşitlendirilmeli ve iyileştirmeler yapılmalıdır.
52. Okullarda sağlık taramaları yaygınlaştırılmalı ve tarama sonuçlarına göre sağlık hizmetleri
sağlanmalıdır.
53. Her derste düşünme becerilerinin geliştirilmesi için etkinlikler üretilmelidir.
54. Okullarda bulunan kütüphanelerin içerikleri zenginleştirilmeli ve çeşitliliği kaynak da
ayrılarak artırılmalıdır. Okul kütüphaneleri, kamu kurum ve kuruluşlarının dergi, kitap, dijital
yayınlarıyla desteklenmelidir ve yurt dışında Türk öğrencilerin kullanımına da açılmalıdır.
55. Okullarda yardımcı hizmetler için hizmet alımı tekrar devreye sokulmalıdır. Hizmetli
personel sayılarının artırılması ve çalışma süresinin uzatılması sağlanmalıdır.
56. Tüm öğrencilerin akademik ve sosyal, duygusal gelişimlerini yakından takip etmek için
öğretim programlarındaki hedefler dikkate alınarak bilimsel çalışmalara dayalı yeterlikler
belirlenmelidir.
57. Okul öncesi eğitimden başlamak üzere öğrencilerin tanımlanan yeterliklere ne derece
ulaştıklarını anlamak için ulusal izleme ve değerlendirme çalışmaları geliştirilerek
sürdürülmelidir. Kurumsal izleme ve değerlendirme de bu kapsamda düşünülmelidir. Bu
bağlamda Türkçe ve yabancı dil derslerine ilişkin programlarda öngörülen dil becerileri
kapsayacak şekilde izleme yapılmalıdır. Ayrıca öğrencilerin okuma, matematik ve fen
alanlarında temel yeterlik seviyesine erişebilmeleri için destek mekanizmaları
oluşturulmalıdır.
58. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin devamsızlık ve okul terklerine ilişkin ayrıştırılmış
verilere, bölge, il, kültürel ve sosyoekonomik ve benzeri dayalı kapsamlı bir izleme çalışması
yapılmalıdır. Bu çalışmalar için ilgili bakanlıklarla kurumsal iş birlikleri geliştirilmelidir.

59. Dezavantajlı ailelerin çocuklarının eğitim sistemine katılımının sağlanması için yerel
düzeyde kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili STK'ler arasında etkili iş birliklerinin
oluşturulacağı bir takip sistemi geliştirilmelidir.
60. Temel eğitimde bir şubede bulunması gereken eğitim materyalleri standartlarının
oluşturularak mevcut okul öncesi ve ilköğretim kurumları standartlarına eklenmeli ve bu
standartlar temelinde sistematik izleme çalışmaları yapılmalıdır.
61. Erken çocukluk dönemindeki risk gruplarını belirlemek için tarama ve periyodik
değerlendirmeler yapılmalı ve sonuçlar çerçevesinde erken müdahale programları
hazırlanmalıdır.
62. Resmi ve özel tüm mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ulusal ve uluslararası
sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni programlar açılmalı ve mevcut öğretim
programlarının güncellenmesi sağlanmalıdır.
63. Yabancı dil ağırlık mesleki eğitim programları yaygınlaştırılarak hazırlık sınıfı bulunan
Anadolu teknik programlarında verilen meslek derslerinin en az yüzde 30'u yabancı dilde
verilmelidir.
64. Farklı kurum ve kuruluşlarca yürütülen meslek edindirme ve belgelendirme faaliyetlerinin
mesleki eğitim veren okul/kurumlar tarafından yürütülen programlarla uyum ve entegrasyonu
sağlanmalıdır.
65. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının fikri ve sınai mülkiyet hakları konusundaki
farkındalığı artırılmalı ve okullar patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili konularında
teşvik edilmelidir.
66. İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilere yönelik kısa süreli ulusal tanınırlığı olan
mesleki ve teknik eğitim programları düzenlenmelidir.
67. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin meslek edinimine ilişkin teorik ve uygulamalı
eğitimler zenginleştirilmelidir.
68. Mesleki teknik Anadolu liselerinde sınıf geçme ve sınav sistemi modüler eğitim sistemine
göre tasarlanmalıdır.
69. Mesleki eğitimin tüm paydaşlarına yönelik Ahilik kültürü ve fütüvvet geleneğine ilişkin
farkındalığı artıracak faaliyetler yapılmalıdır.
70. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında araç-gereç, bina, altyapı eksiklerini ortaya koyacak
bir izleme ve değerlendirme modeli geliştirilmelidir. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesine
yönelik kamusal destekler artırılmalı ve özel sektör destekleri teşvik edilmelidir.
71. Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde en az bir yöneticinin atölye, laboratuvar ve
meslek dersleri alanından olması sağlanmalıdır.
72. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, mesleki ve teknik eğitimden sorumlu müdür
yardımcısı ve/veya şube müdürü atölye, laboratuvar ve meslek dersleri alanından
görevlendirilmelidir.

73. Özel mesleki ve teknik eğitim kurumlarının tamamı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yayımlanan donatım standartlarına uygun hale getirilmelidir.
74. Meslek Odaları ile Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri bütçelerinden mesleki eğitime
pay ayrılması sağlanmalıdır.
75. Resmi ve özel tüm mesleki ve teknik eğitim kurumları ile yükseköğretim kurumları
bünyesindeki meslek yüksekokulları arasında geçişler, mükerrerliği azaltılacak ve verimliliği
artıracak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Birbirinin devamı niteliğindeki programların
güncellenmesinde meslek standartları seviye 4-5-6 mesleki yeterlikleri dikkate alınarak Milli
Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği içinde program geliştirme çalışmaları
yapılmalıdır.
76. Mesleki eğitim kurumlarının, TİKA, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, YTB
gibi yurt dışında faaliyet gösteren kurumlarla iş birlikleri güçlendirilmelidir.
77. Döner sermaye işletmeleri ihalelere teklif verirken geçici ve kesin teminat sunumundan
muaf tutulmalıdır.
78. Döner sermaye kapsamında elde edilen gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmalar
yapılmalı ve bu kapsamda üretilen ürünlerin satışı için etkin mekanizmalar kurulmalıdır.
79. Atölye/meslek derslerinde grup sayısı belirlenirken alanların özellikleri gözetilerek bütün
sınıf seviyelerinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaltılmalıdır.
80. Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili okul yöneticileri ve denetimde görevli müfettişlerin
atanmasında atölye ve meslek dersleri öğretmenlerine öncelik verilmelidir.
81. Mesleki eğitim kurumlarımızın ulusal ve uluslararası rekabet gücünü desteklemek için
mesleki eğitim alanındaki ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımları teşvik edilmelidir.
82. Mesleki ve teknik eğitimde kalitenin artırılması ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin
desteklenmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı paydaşlarla iş birliği içerisinde sektörel
mükemmeliyet merkezleri kurulmalıdır.
83. Mesleki ve teknik ortaöğretimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, ihtiyaç halinde
yakın alanlarda da görev alabilmelerini temin edecek şekilde mesleki gelişim imkanları
sağlanmalıdır.
84. Özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma kapsamındaki öğrencilerin işletmelerde beceri
eğitimi ve staj imkanlarından yeterince faydalandırılmaları amacıyla teşvikler uygulanmalıdır.
85. Meslek lisesinden mezun olan öğrencinin beceri eğitimi/staj yaptığı işletmede istihdam
edilmesi durumunda ilgili işletmeye vergi ve SGK prim indirimi gibi teşvik edici
uygulamalara gidilmelidir.
86. Meslek lisesi öğrencilerine yurt dışı staj için maddi kaynaklar sağlanmalıdır.
87. Okul personeli, iş güvenliği kapsamında iş kazalarına karşı mali sorumluluk sigortası
kapsamına alınmalıdır.

88. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrenciler tüm sigorta kollarına
dahil edilmeli ve bu süre emekliliğe sayılmalıdır.
89. Mezun takip sistemi geliştirilmeli ve işlevsel hale getirilmelidir.
90. Mesleki ve teknik eğitimin öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere sayılı sayıda mesleki
eğitim ve teknik eğitim enstitüsü kurulmalıdır.
91. Okul öncesinde yükseköğretime tüm öğrencileri sahip olduğu potansiyeller doğrultusunda
kariyer planlama temelli mesleki yönlendirme faaliyetlerine yönelik bir model geliştirilmeli
ve uygulamaya konulmalıdır.
92. Mesleki ve teknik eğitimin özendirilmesi için başarılı öğrenciler başta olmak üzere tüm
öğrencilere sağlanan burs ve diğer imkanlar artırılmalıdır.
93. Kitle iletişim araçları ile meslek liselerine yönelik tanıtımlar gerçekleştirilmeli ve meslek
lisesinde mezun başarılı kişileri ön plana çıkaracak etkinlikler yapılmalıdır.
94. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarında öğretim programları ve ders içerikleri,
alan bilgisi ve becerisi, eğitim felsefesi öğretim strateji, yöntem ve teknikleri yönünden
gözden geçirilmelidir. Yapılacak iyileştirme, iş ve meslek ahlakı ortak kültürel miras, milli ve
evrensel değerler, toplumsal çeşitlilik ve zenginlik ile kapsayıcılığa sahip, küresel gelişmelere
cevap verebilecek ve insanı merkeze alacak şekilde geliştirilmelidir.
95. Öğretmen yetiştirme programlarında öğretmenlik uygulamalarının etkinliği, verimliliği ve
çeşitliliği artırılmalıdır. Bu kapsamda öğretmen yetiştiren kurumlar ile Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı resmi ve tüzel öğretim kurumları arasında güçlü iş birlikleri kurulmalıdır.
96. Öğretmenlik programlarının yeterlik alanları yeni ihtiyaçlar, küresel ve teknolojik
gelişmeler, iklim değişikliği, ekolojik krizler, göç, doğal afet, acil durumlar ve bunun benzeri
dikkate alınarak güncellenmelidir.
97. Öğretmenlerin yetişmesinde niteliği artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı,
Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ilgili kamu ve özel ve sivil toplum kuruluşları arasında
koordinasyon ve iş birliği artırılmalı, disiplinler arası çalışmalar geliştirilmelidir. Öğretmen
yetiştiren kurumların kontenjanları, öğretmen ihtiyaçları veri temelli dikkate alarak
belirlenmelidir.
98. Öğretmen mesleki gelişim programları yeniden yapılandırılmalı, yetişkin eğitim ilkelerine
uygun okul ilçe, il eğitim kurumları ve zümreleri daha işlevsel hale getirilmelidir.
99. Öğretmenlerin mesleki gelişim programları güncel ihtiyaçlar temelinde belirlenmelidir.
Bu kapsamda, teknoloji, uzaktan eğitim, harmanlanmış eğitim, çevrim içi psikolojik
danışmanlık, özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi, yabancı dil, bağımlılıkla mücadele, temel
sağlık bilgisi, afet yönetimi ve acil durum eğitimleri verilmelidir. Hizmet içi eğitimler yüz
yüze, uzaktan ve harmanlanmış olarak çeşitlendirilmelidir.
100. Öğretmenlerin mesleki gelişiminde okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik becerileri
geliştirilmelidir.

101. Milli Eğitim Bakanlığında çalışan personel sayısıyla orantılı "mesleki gelişim bütçesi"
oluşturulmalı ve bütçe tertibinde bu adla yer alması sağlanmalıdır. Kamu kurumlarında
çalışan personel sayısıyla orantılı mesleki gelişim bütçesi oluşturulmalı ve bütçe tertibinde bu
adla yer alması sağlanmalıdır.
102. Belli aralıklarla ve merkezi olarak uygulanan mesleki gelişim programlarına ilaveten
eğitim öğretim süreci içerisinde kurum türlerine göre öğretmen ve yöneticilerin kendi
mahallinde mesleki gelişim programlarından sürekli olarak faydalanmaları sağlanmalıdır.
103. Mesleki gelişim programları öğretmenlerin kariyer gelişimini destekler nitelikte
planlanmalıdır. Bu bağlamda bölgenin, okulun ve öğretmenin gereksinimlerine uygun şekilde
gelişim planları uygulamaya konulmalıdır. Öğretmenler, atandıkları bölge ve okulun
sosyolojik, ekonomik, kültürel ve bunun benzeri şartlarına göre uyum ve mesleki gelişim
programı eğitimine tabi tutulmalıdır.
104. Öğretmenler ve diğer MEB personeli için milli eğitim akademisinin kurulması amacıyla
yasal altyapı oluşturularak kamu ve özel kurumlar ile tüm sivil paydaşlar arasında iş birliği
sağlanmalıdır.
105. Öğretmen kıdeminin öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkileri göz önünde
bulundurularak mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin mesleki gelişimi için okul tabanlı
mentorluk programları uygulanmalıdır.
106. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kaldırılmalıdır.
107. Öğretmenlerin talepleri doğrultusunda il içi, iller arası ve uluslararası karşılıklı olarak
öğretmen değişimi programları uygulanmalıdır.
- "Taşradaki müfettiş arkadaşlarımıza teftiş yetkisi verildi"
108. Etkili ve verimli eğitim denetiminin yapılabilmesi için teftiş sistemi yeniden
yapılandırılarak müfettişlerin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı yapmaları amacıyla
denetim ve rehberlik hizmetleri sunmaları sağlanmalıdır.
Bakan Özer, bu maddenin Genel Kurulda oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından,
"Yıllardan beri bu konuyla ilgili şikayet vardı. Yaklaşık 3 aydır bu konuyu paydaşlarımızla
görüşerek bir yol haritası çıkarmak için çalışmalar yapmıştık. Bu geceki Resmi Gazete'de bu
düzenleme yayımlandı. Artık şahsa bağlı taşradaki müfettiş arkadaşlarımıza teftiş yetkisi
verildi ve teftiş müfettişi olarak kadrolara aktarımıyla ilgili süreç başlatılmış oldu. Dolayısıyla
bu madde de yüzde 100 gerçekleşmiş oldu bugün itibarıyla." değerlendirmesini yaptı.
109. Öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının lisans üstü eğitim yapmaları desteklenmeli ve
teşvik edilmelidir.
110. Yurt dışında görevlendirilen/görevlendirilecek öğretmenlerin kişisel, mesleki ve sosyal
yönlerden desteklenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve iş birliği
artırılmalıdır.
111. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyen kurum ve kuruluşlarca verilen
eğitimlerin akreditasyonu sağlanmalıdır.

112. Öğretmenler tarafından geliştirilen örnek uygulamalar Milli Eğitim Bakanlığınca dijital
bir platform üzerinden sergilenerek diğer öğretmenlerin kullanımına sunulmalıdır.
113. Öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmalıdır. Kanun resmi ve özel tüm okullarda çalışan
öğretmenleri kapayacak şekilde düzenlenmelidir.
114. Öğretmenlik mesleğini ve yöneticiliği daha cazip hale getirecek şekilde maaş ve özlük
hakları yeniden düzenlenmelidir.
115. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılmalı, öğretmen alımlarında kadrolu istihdam esas olmalı
ve mülakat uygulaması kaldırılmalıdır.
116. İstisnai bir uygulama olan ücretli öğretmenlik koşulları iyileştirilmelidir.
117. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, devlet okullarında görevli
öğretmenlerle asgari aynı düzeyde özlük haklarına sahip olmaları yönünde düzenleme
yapılmalıdır.
118. Öğretmenler için ödüllendirme sistemi veri temelli olarak yeniden düzenlenmelidir.
119. Öğretmenlere eğitim öğretim ödeneği yanında kendi mesleki gelişimlerinde kullanmak
üzere mesleki gelişim ödeneği tahsis edilmelidir.
120. Emekli ve görevde olan öğretmenler için 3600 ek gösterge verilmelidir.
121. Her okul için yönetici ve öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla yıllık
belirli bir bütçe ayrılmalıdır.
122. Bakanlık tarafından planlama yapılarak ihtiyaca göre öğretmenlerin mezun olduğu
programa dayalı alanlar arası değişikliklerine imkan sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
123. Öğretmenlik bir kariyer mesleği olarak düzenlenmelidir. Kariyer sürecindeki
ilerlemelerde öğretmenlerin özlük haklarında anlamlı ve belirgin artışlar sağlanmalıdır.
124. Okulların yönetiminden sorumlu olan eğitim kurumu yöneticiliği ikincil görev olarak
değil liyakat ve uzmanlık gerektiren yetki sorumluluk dengesi sağlanmış profesyonel bir
meslek olarak düzenlenmelidir.
GENEL KURULA TEKLİF OLARAK SUNULUP KABUL EDİLEN MADDELER
Üç ihtisas komisyonunda müzakere edilip benimsenerek Genel Kurula getirilen maddeler
dışında, teklif olarak sunulan ve kabul edilen 4 ilave madde de şöyle:
1- Kalkınmada öncelikli sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde görev yapan
öğretmenlere ilave özlük hakları ve teşvikler verilmelidir. (oy birliği)
2- Okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve
değerler eğitimi yer almalıdır. (Oy çokluğu)

3 - Öğrencilere bilgisayar ve tablet vb. teknolojik aletlerde vergi indirimi sağlanmalıdır. (Oy
birliği)
4- Çocuğun yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak bağımlılık yapıcı etkenlerle ilgili
eğitsel içerikler hazırlanmalıdır. (Oy çokluğu)


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.392613.4463
Euro15.178615.2394
Hava Durumu
Saat